En liten guide om ventilationssystem

Energy Building ventilerar sin åsikt

Ventilation är en intressant företeelse. Gör den vad den ska så märker vi inte av den. Däremot så märker vi direkt om vi kommer in i ett rum med dålig luft. Idag är bra luft en regelrätt hälsofråga. När man bygger så ställer Boverket krav på luftombyte genom någon typ av system, Då är det bra med en liten guide om ventilationssystem – så här tänker vi på Energy Building:

Utdrag ur BBR – 6:251 Ventilationsflöde

”Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per kvm golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används.
I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen.
Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per kvm golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per kvm golvarean då någon vistas där.”


I nya byggnader är det nästintill självklart idag att man har mekanisk ventilation, dvs fläktar som får luften att cirkulera och bytas ut. Men i de äldre husen då?

Äldre byggnader som inte behövt detta förr kan efter åtgärder så som tilläggsisolering, byte av värmesystem eller fönster, plötslig upptäcka att man får dålig luft och behöver då aktivt ventilera och luftförbättra.
De blir för täta helt enkelt och detta leder till problem med luft, fukt, komfort och krav.

Vi tänkte gå igenom vilka huvudalternativ man kan välja på om man står inför beslutet att välja ventilationssystem till ett nytt hus, eller till ett gammalt, och vad som talar för och emot respektive sätt att ventilera.

Centralt FTX-aggregat

ventilationssystem Energy Building decentraliserad ventilation

Detta är mekanisk frånluft (F) tilluft (T) med värmeåtervinning (X).
Ett centralt aggregat som suger in luft utifrån via filter, vidare in i någon typ av värmeväxlare (roterande, platt eller motströmsvärmeväxlare) där luften värms upp, för att sedan via kanalsystem fördelas ut på olika ställen i huset samtidigt som luften sugs ut via kanalsystem från andra ställen, via ett filter, går igenom värmeväxlaren som återvinner värmen, och luften blåses sedan ut. Vid kallare väderlek förvärms inkommande luft när den lämnat värmeväxlaren tills den uppnår önskad temperatur.

+

Fördelar: Stor luftomsättningskapacitet, autonomt då man ställer in det vid installationen och sen sköter det sig själv, kan kombineras med kylaggregat, luften är filtrerad, kan undvika kallras på vintern genom förvärmd luft, ett aggregat kan ventilera stora byggnader, numera har de bra värmeväxlare. Ventilationssystemet fungerar oberoende av värmesystemet, frånsett förvärmaren.

Nackdelar: Ingen optimal lösning för mindre fristående objekt. Rörkanaldragningen och installation komplicerad och kostnadskrävande, kräver ofta specialiserad firma och inverkar menligt både på boyta och arkitektur. Svårt att efterinstallera i flervåningshus och andra ROT-projekt. Fläktmotorer och förvärmare drar relativt stora mängder ström. Filterbyte och kanalrengöring kostar och kräver serviceföretag. Ej lätt att justera för den boende. Finns viss problematik med att luften vintertid kan bli för torr. I flerbostadshus måste brandcellerna separeras med dyra och servicekrävande brandspjäll. Viss problematik med spridning av ljud och lukt.

Frånluftsventilation

ventilationssystem Energy Building decentraliserad ventilation

 

Idag kombineras frånluftsventilation (F) vanligen med värmeväxling (X)
Vanligt system för 30-40 år sedan. Detta är mekanisk ventilation med en fläkt som via rörkanaler suger ut luften. Ny luft kommer in genom väggkanaler eller via fönsterventiler. Man kan säga att det är självdragsventilation med en turbo. Fått en renässans när ventilation och uppvärmning av varmvatten kombinerades i frånluftsvärmepumpen (FVP).

+

Fördelar: Lätt att installera med få ingrepp i huset och med befintliga tilluftskanaler. Viss möjlighet att styra ventilationen. Fungerar vinter som sommar och bäst i milt klimat. Tillägg med frånluftsvärmepumpe gör att man även kan utvinna värme som annars går till spillo.

Nackdelar: Kräver specialistfirma för prospektering och installation. Kan förvärra radonproblematik eftersom det är svårt att styra var luften kommer in ifrån. Inte det mest optimala systemet med hänsyn till energiförbrukning, då det kräver en hög inomhustemperatur. Kalldrag och ljudproblem kan uppstå. Eftersom det är en enkomponentslösning så är systemet sårbart vid driftstörningar. Inluften är oftaofiltrerad och systemet drar en del ström då det baseras på eluppvärmning.

Självdragsventilation

ventilationssystem Energy Building decentraliserad ventilation

Luftväxling som drivs av temperaturskillnader i bostaden. För hundra år sedan fanns det inte mekanisk ventilation, men man var medveten om att friska hus och människor krävde luftombyte. Man gjorde därför avsiktligt hål genom väggarna i nästan varje rum så att luften kunde flöda in där och ut genom luftkanaler via badrum och spis. I vissa fall hade dessa väggkanaler en lucka, i andra fall inte.

Detta är självdragsventilation, som ofta kombineras av ofrivillig ventilation (otätheter i klimatskalet) samt att den varma skorstenskanalen värmer upp frånluftskanaler som driver självdragsventilationen (skorstensventilation). Även om det är ovanligt idag så finns det forfarande lyckade lösningar med självdragsventilation, bland annat Termitventilation, där långa markkanaler används för att skapa ett kontrollerbart drag.

+

Fördelar: Fungerar utan eget tillskott av energi, inga rörliga delar. Lätt att göra ventilöppningar i väggar och/eller fönster. Billigt och helt tyst. Välkänd princip som kräver väldigt lite av innehavaren.

Nackdelar: Kräver skillnad i lufttemperaturen för att fungera – detta gör att det fungerar bra på vintern med kall luft som kommer in och stiger upp och sedan ut, men fungerar eventuellt inte alls sommartid. Väldigt oekonomiskt. Inte lätt att uppnå godkänt luftombyte. Hus mister skorstenseffekten när de byter värmekälla. Risk för stillastående luft i vissa delar av byggnaden och därmed ökar risken för både mögel och radonproblematik. Kräver nästan uteslutande en mekanisk frånluftsfläkt i våtutrymmen. Luften är inte filtrerad eller ren. Självdragsventilationen kan omintetgöras helt av renoveringsåtgärder så som tilläggsisolering, byte av värmekälla eller fönsterbyten.

Decentraliserad ventilation (Decentraliserad FTX)

En liten guide om ventilationssystem Energy Building decentraliserad ventilation

Detta är mekanisk ventilation som placeras inuti ytterväggarna, där väggkanalerna i självdragsventilationen brukade finnas förr. Det vill säga ytterväggskanaler som får varsin liten men effektiv fläkt, vanligen i kombination med en keramisk värmeväxlare. Denna värmeväxlare arbetar med så kallad regenerativ värmeåtervinning. Som regel finns det en ventilationsenhet i varje rum men i större rum kan det finnas fler än en.

Man installerar helt enkelt så många som behövs för att uppnå det luftombyte som räcker eller krävs beroende på om det är renovering eller nybyggnad. Principen är precis densamma, kontrollerade till och frånluftsflöden med värmeåtervinning, men helt utan rördragning.

Det finns flera system som beskrivs eller marknadsförs som decentraliserade, men som i praktiken är centrala aggregat i mindre form, så att istället för ett stort aggregat i ett femvåningshus har man ett aggregat på varje våning eller liknande. Ett sant decentraliserat system behöver inga rörkanaler för till och frånluft.

+

Fördelar: Okomplicerat. Lätt att planera för arkitekt/innehavare och lätt att montera för vilken byggfirma som helst vilket ger avsevärt lägre installationskostnad. Ingen extern servicepersonal krävs. Filtrerad luft. Extremt strömsnålt. Ger innehavaren möjlighet att enkelt styra ventilationen på olika sätt i olika delar av huset samtidigt. Kräver inga brandcellsgenomföringar. Möjliggör ventilering av utvalda delar av en byggnad. Om strömmen går eller stängs av erhålls fortfarande viss ventilation enligt självdragsprincipen. Ger balanserad ventilation. God värmeåtervinningsförmåga och låga driftkostnader. Kan även ge kallventilation. Klarar NNE-krav.

Nackdelar: Främst bostadsventilation, har svårt att ventilera större lokaler för kommersiellt bruk. Dyrare hårdvarokostnad. Kräver hål i ytterväggar. Har liten förmåga till överkapacitet när det väl är installerat. Om yttervägg saknas till rum eller badrum måste dessa ventileras med frånluftsenhet utan återvinning av värme. Kräver att all uppvärmning görs av bostadens värmesystem, då dessa små enheter bara har värmeåtervinning och inget eget värmeelement.

En syrerik sammanfattning

De starkaste kandidaterna idag eller rättare sagt i framtiden är egentligen en enda. FTX.

Oavsett om man väljer ett centralt aggregat eller flera decentrala FTX-aggregat så är principen densamma.Genom att ha ett mekaniskt ventilationssystem som återvinner värme, utan att för den delen diktera vilken värmekälla det är – säkerställer man att man klarar kraven på ventilationen och håller övriga framtida möjligheter öppna.

En sak är säker, husen kommer bara bli tätare och bättre isolerade och sakta men säkert gå mot passivhusstandard. Detta i sin tur kommer förändra utvecklingen av och kraven på värmesystemet, men det gör också att ventilationen kommer bli viktigare än någonsin.

Självdragsventilationen har förmodligen gjort sitt rent kommersiellt sett. Och FX kommer troligtvis inte klara kommande skärpningar av energireglerna för nya byggnader, åtminstone inte med dagens tillgängliga teknik. Här kan andra typer teknikutvecklingar komma att spela roll, bland annat värmeåtervinning från avloppsvatten, eller tillskott från solpaneler och solfångare.

Från att inte funnits alls för tio år sedan har marknaden för decentraliserad ventilation formligen exploderat. Detta beror främst på att tekniknivån för små ventilationsenheter med värmeåtervinning gått från möjlig till tillgänglig men också att det även innan detta fanns ett vakuum inom ventilationsvärlden vare sig man tänkte på det eller inte.

De stora FTX-aggregaten passade inte till allting men man tog vad man hade och gjorde det bästa av det.  Med decentraliserad ventilation kan man plötsligt och äntligen bygga annorlunda, man kan bygga enklare och billigare, och man kan nå ner till nya låga nivåer av energiförbrukning.

En liten guide om ventilationssystem - Energy Building

Man kan göra saker med decentraliserad FTX som man inte kan med central FTX. Men också det omvända är sant. Det finns och kommer alltid finnas sammanhang där det bästa svaret på ventilationsbehovet i en given byggnad är ett centralt FTX-system.

Centralt system passar bäst från en viss byggnadsstorlek och uppåt, decentralt system passar bäst från en viss storlek och nedåt. Det som avgör vilket man väljer kan också vara byggnadens särdrag och utformning, kundens önskan, vikten av energiklassning eller hur lätt det är att bygga in och med. Oavsett så är detta i princip ett och samma system, centralt eller decentralt.

Vi hoppas att vi har berört det kända och belyst det lite mer okända med denna lilla guide. Nu blir ju frågan:

Vilken ventilation väljer du?

 

Artikeln är författad av Energy Buildings medarbetare, Mattias Gellenmyr

 

 Läs mer – ladda ner någon av våra broschyrer!


Energy Building broschyr för decentraliserad ventilation

Systemlösning för decentraliserad ventilation >>

 


Energy Building - Villa Skönborg publikation

Villa Skönborg – Soltemplet i Västerås >>