Decentraliserad ventilation så fungerar det

Decentraliserad ventilation beskrivs på olika sätt. Vi på Energy Building ser det som ett system med flera små fläktenheter som arbetar tillsammans i en bostad utan ventilationskanaler. Lösning som vi arbetar med där en keramisk växlare är central uppfanns av Peter Moser för lite över 20 år sedan. För mer översikt om olika ventilationslösning läs vår sida om ventilation.

iv Smart + lösning istället för Lunos e2

Grundprincip

 • 2 stycken fläktenheter som arbetar tillsammans
 • De växlar riktning var 70 sekund
 • En ventilerar in i bostaden och en ventilerar ut 
 • Inuti varje enhet sitter en keramisk sten som återvinner värmen:
 • När luften går ut värms stenen upp, när luften går in värmer stenen upp luften

Värmeåtervinning

 • Värmeåtervinningen i systemet bygger på den keramisk stenen som är mycket lämplig för att absorbera och avge energi.
 • Den keramiska värmeväxlarna i varje enhet utnyttjar denna förmåga för att återvinna värmen i frånluften och återge den till inluften.
 • Värmeåtervinningen blir runt 85% beroende på fläkthastighet.
 • Ventilationen står normalt för runt 15-25% av värmeförlusten i en bostad

Små enheter = decentraliserad bostadsventilationen

iv Smart + lösning istället för Lunos e2 med Silvento som frånluftsfläkt
Systemlösning lägenhet på 73 m³

Vardagsrum, kök och sovrum

 • iV Smart+ arbetar parvis
 • Sovrumsdörrarna måste ha luftspalt, för luftflöde, vid ändrad fläktriktning skapas en turbulens, utöver den termiska som sker genom att det är olika temperatur på utgående och inkommande luft
 • Om man på grund av ljud eller brandklassning har tätare dörrar så löses detta genom att utrymmet innanför får ett eget par.
 • 1 styrenhet kan styra ett eller flera par fläktenheter
 • Luftkomforten styrs med styrenheten

Toalett och våtutrymmen

Dessa ses som egna ventilationszoner och kompletteras med ventilationsenheter med eller utan värmeåtervinning

 • Ren frånluft då yttervägg saknas
 • Silvento fläkten styrs via fuktsensor och strömbrytare vilket säkerställer fukt och lukt

Effektiv Nyproduktion med decentraliserad ventilation

Prefabricerad betongvägg med montagerör för decentraliserad ventialtion
Nyproduktion av bostadsrätter

Prefabricering

 • Kortare installationstid och färre moment på byggarbetsplatsen ger en kortare byggtid.
 • Mer montagemoment på fabrik, kvalitetssäkrande.
 • Materialleveransen är inte ”billigare” men genom mer montage på fabrik, få arbetsmoment på plats och inga arbetsmoment för att tex bygga in kanaler, blir det en lägre total kostnad.

Boendevolym

 • Boyta, inget ventilationsschakt eller ventilationsaggregat som tar plats
 • Takhöjd, tex inga tilluftskanaler som skall in i sovrummet.
 • Öppen planlösning med rymd när inte ventilationskanaler behöver beaktas

Separata system

 • Luftbehandlingsinstallationen omfattar endast en brand-cell, skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller behöver inte beaktas.
 • Kanaler mynnar i det fria, ingen ventilation är gemensam för olika brandceller.
 • Eventuell frånluftskanal som passerar genom andra brandceller förläggs i schakt eller isoleras i brandteknisk klass EI 60.

Lätt renoverat med decentraliserad ventilation

Förbättrad bostadsventilation med decentraliserad ventilation
Renoverat hyreshus

Enkel installation

Håltagare/snickare

 • Håltagning i yttervägg
 • Montage av installationsrör och yttergaller

Elektriker

 • Drar styrkabel mellan fläktenheter och styrning, koppla ihop med 12 v strömkälla
 • Tryck in fläktenheten i montagerör (och koppla) samt montera innerkåpa

Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad 

 • Möjligt att göra i etapper, rum, för rum, våningsplan, lägenhet eller trappuppgång
 • Minimalt återställande, inga kanaler som skall kläs in med regla och gipsskivor för att sedan spacklas och målas. 
 • Oförändrad boendevolym, inget aggregat som tar plats eller kanaler som sänker taket  tex i hallen.

Bostad

 • Fungerar som luftförbättring av självdrag med för dåligt flöde och i symbios med ett FTX-aggregat i balans, tex vid tillbyggnad.
 • Brandceller, i flerbostadshus förblir brandcellsgränser utan genomföringar, dvs ingen kostnad för brandspjäll eller framtida underhåll av brandceller.
 • Varje lägenhet är sitt egna ventilationsområde och styrs oberoende av övriga. Ändras flödet upp eller ner i en lägenhet påverkas inte övriga och ingen risk att ventilationen tar luft från en lägenhet till en annan.

Miljö och Ekonomi med decentraliserad ventilation

Villa Skönborg byggt som off grid med fasad och decentraliserad ventilation från Energy Building
Nyproduktion off grid

Värmeåtervinning


Värmeåtervinningen i systemet bygger på en keramisk sten som är mycket lämplig för att absorbera och avge energi. För att utnyttja egenskapen används fläktar som arbetar i par. Fläktarna växlar riktning in resp. ut med jämna mellanrum. Värmeåtervinningen blir runt 80–90 %, beroende på fläkthastighet och enligt vilken norm testet utförs. Ventilationen står normalt för runt 15–25 % av värmeförlusten i en bostad.

Låg energiförbrukning


Då det inte är långa kanaler som luften skall transporteras genom utan bara genom väggen är fläktarna små och drar vid drift 1–3 W per fläktenhet. Ett decentraliserad ventilation brukar använda 20-40 % av vad ett FTX-aggregat gör.

Inomhusklimat

Hus förbättrat med decentraliserad ventilation
Hus i Österbotten, Finland

Luftväxling

Tyska universitetsstudier visar att luften i ett växelvis verkande ventilationssystem ger en god mix av luften även i rum som inte har en fläktenhet. Under förutsättning att rummet har kontakt med 2 rum som har ett par fläktenheter
som samverkar.

Inget kallras

Vid mätning i Österbotten Finland var utomhustemperaturen-18 °C. Tillufts temperaturen fluktuerade mellan 17–21°C.I början av tilluftscykeln uppmättes 21°C temperaturoch i slutet 17°C på tilluften. Detta gör en skillnad på 4°C.Yt-temperaturen på kåpan var 18°C. Mätningar gjorda avIngenjörsbyrå Kronqvist.

Behovsstyrd ventilation

Enkelt att ställa in utifrån önskemål, manuellt eller automatiskt
med fuktstyrningssensor. Flexibelt att bestämma om rum styrs var
för sig eller hela bostaden med en styrning. I det beskrivna fallet
finns möjlighet att styra rummen var för sig.