FTX-system! Vad blir skillnaden med olika FTX-aggregat

Sedan 90-talet är det vanligast att lösa ventilationen vid nyproduktion med att använda ett kanalbaserat FTX-system. Normalt placeras FTX-aggregatet i klädkammare, tvättstuga eller i ett separat fläktrum. FTX-aggregatet kopplat med ett kanaler ventilerar bostaden eller bostäderna samtidigt som värmen återvinns.

Översiktlig bild för ett FTX-system

Olika värmeväxlare i FTX-aggregat

Det finns några olika värmeväxling tekniker som används i FTX-aggregat. I bilden finns ett modulbaserat aggregat med 1 korströmsväxlare i mitten och fläkt och filter i de yttre modulerna. Olika aggregat ser olika ut men principen 2 st filter, 2 st fläktar samt 1 st värmeväxlare är grunden.

Exempel på hur ett FTX-aggregat ser ut
Modulbaserat ventialtionsaggregat typ FTX, Congus, Wikipedia

Plattvärmeväxlare Mot- och Korsströms värmeväxlare

När FTX-aggregat började användas var Mot- och Korsströms växlare det vanligaste. FTX står för frånluft, tilluft och värmeväxlare, dvs flöde som i plattvärmeväxlare. Det varma mediet flödar i motsatt riktning mot det kalla, se bilder. En fördel med båda typerna av växlare är att det inte finns något läckage i växlaren mellan ventilationsflödena.

Värmeåtervinningen blir mycket bättre i motströmsväxlaren i förhållande till korsströms växlaren. Korsströmsvärmeväxlarens verkningsgrad är cirka 50-60 %. Motströmsvärmeväxlaren kan i bästa fall komma upp i 90 %. (wikipedia)

FTX-system kan använda motströmsväxlare
Figur, motströmsväxlare, Daniel Ryde, Wikipedia

Korsströmsväxlare används i FTX-aggregat
Figur, korsströmsväxlare, Daniel Ryde, Wikipedia

Roterande värmeväxlare

Den roterande värmeväxlaren består av ett roterande hjul uppbyggt av veckade aluminiumprofiler. Där den varma frånluften värmer värmer upp rotorn som när den roterar därefter värmer upp den kalla uteluften. Till skillnad mot plattvärmeväxlare där den energin går genom växlar ytan (normalt plåt) så absorberar rotorn energin och det är samma yta som avger energin igen.

Roteranderväremväxlare används i bla FTX-aggregat
Figur, roterandevärmeväxlare, Daniel Ryde, Wikipedia

Decentraliserad ventilation utan kanaler bygger på samma princip som en roterade växlare. Frånluft värmer upp växlare för att sedan avge energin när fläkten växlar ritning.

Skillnaden mellan olika FTX-system beroende på värmeväxlare

Strömförbrukning

En roterande växlare karakteriseras av ett lågt tryckfall och följaktligen ett lågt effektbehov, vilket ger en lägre energiförbrukning än har mindre strömförbrukning än med en plattvärmeväxlare. Detta även om det finns en roterande rotor som drar ström

Kondenshantering/genomfrysning

En roterade värmeväxlare kan köras utan avfrostning även med låga utomhustemperaturer och utan risk att värmeväxlaren isar igen. Dessutom behövs ingen dränering som oftast behövs med plattvärmeväxlare. FTX-aggregat med plattvärmeväxlare kan lösa kondenshanteringen på olika sätt. Ett sätt är att med mindre aggregat öka frånluftsflödet så att kondensen ventileras ut. Det går beroende på temperatur att hantera till en viss gräns sedan brukar en min temperatur tillslut att göra att ventilationen måste stängas. Större system brukar ha en avfrostningscykel där aggregatet för att motverka nedisning avfrostas alternativet är att förvärma luften.

Luftkvalitet

Med 2 helt separerade luftflöden finns med plattvärmeväxlare ingen risk att grannens cigarrettrökning fortplantar sig via ventilationen. En roterande växlare har alltid en risk för att tilluften kontamineras av frånluften. Även om luften är renblåst kan doftämnen sitta i fukten som binds på växlaren och sedan frigörs med tilluften.

Rengöring av växlare

En roterande växlare är lättare att rengöra än en plattvärmeväxlare.

Generellt, FTX-system med kanaler

Kanalrengöring

Med ett kanalbaserat FTX-system brukar rekommendationen vara att göra en kanalrengöring vart 5:e år.

Brandceller

Enkelt uttryckt så är en bostad en brandcell. När flera bostäder är sammanbyggda så som ett flerbostads hus så syftar regelverket till att göra det så svårt som möjligt för spridning av eld och rökgaser. Med ett centralt placerat FTX-aggregat med kanaler brukar resultatet var ett behov av bland annat brandspjäll för att upprätthålla brandsäkerheten. Frågor kring brand säkerställs med brandingenjör.

Behovsstyrt

Behovsstyrd ventilation låter enkelt men ju större system ju mer komplicerat. I ett mindre kanalbaserat system i tex en mindre lägenhet låter det sig göra men ett större system blir et svårt att ändra flöden med bibehållen funktion där det behövs.

Värmeåtervinning

Enligt svensk ventilation återvinner ett FTX-system mellan 50-80%. Förutom typ av värmeväxlare som beskrivits ovan finns det flera faktor som påverkar systemets återvinning. Installationen kan påverka på flera sätt, tex av läckage och köldbryggor. Dessutom kan värmeåtervinning i ventilation redovisas enligt olika normer.

Utomhus klimatet påverkar mycket när en motströmsväxlare används vid låga temperaturer, så till vida att värmeåtervinningen blir lägre. Samtidigt är värmeåtervinningen väldigt hög vid “högre” temperaturer.

FTX-system, kanalbaserad ventilation

Ett FTX-aggregat ger en bra en bra värmeåtervinningo ch möjligheter till att få ett bra inomhusklimat. Som alla system är det viktigt att projektera, installera och sköta för att få önskad prestanda.