Ventilation med värmeåtervinning- grunderna för värmeåtervinningen

Det går att få ventilation med värmeåtervinning på några olika sätt. Vanligast sedan 90-talet är ett kanalbaserat system med ett FTX-aggregat. Det snabbast växande systemlösningen är decentraliserad ventilation. Alternativa tekniker är att ha en frånluftsvärmepump som värmekälla, vilket då även täcker ventilations behovet. Finns även andra tekniker som tex att förvärma luft i marken ”termitventilation” eller att köra ventilationen i motströmsväxlande rör i skorstenen.

Normer för värmeåtervinning

I de standarder som väldigt kortfattat beskrivs nedan hänvisas till SS, dvs en Svensk Standard som antagits utifrån EN, dvs en European Norm. Sedan kommer ett nummer som är en del av en ”nomenklatur”, följt av vilken del av normen. Sist står årtalet för senaste revisionen

Värmeväxlare enligt SS-EN-308:1997

Värmeåtervinning för en värmeväxlare redovisas enligt SS-EN 308 som en torr verkningsgrad, där frånluften är 25 ºC och uteluften är 5 ºC. Beroende på typ av värmeväxlare finns sedan ”fördjupade” perspektiv.

EN 13141

Luftbehandling – Funktionsprov av komponenter/produkter för bostadsventilation. Normen består av 11 delar där var del specificerar metoder för att testa prestandan på komponenter för bostadsventilation. Del 7 och 8 bla metodbeskrivning för värmeåtervinning men även akustik och flöde.

SS-EN 13141-7:2004

Funktionsprov av komponenter för kanalansluten mekanisk till- och frånluftsventilation (inklusive värmeåtervinning) för mekaniska ventilationssystem avsedda för enskilda rum.

Dvs den metod som skall användas för att testa kanalanslutna FTX-aggregat utifrån värmeåtervinning.

SS-EN 13141-8:2014

Funktionsprov av komponenter för ej kanalansluten mekanisk till- och frånluftsventilation (inklusive värmeåtervinning) för mekaniska ventilationssystem avsedda för enskilda rum.

Dvs den metoden som används för att testa enheter för decentraliserad ventilation i bostäder. När tidigare utgåva SS EN13141-8:2006 ersattes inkluderades även växelverkande ventilationsenheter med värmeåtervinning så som tex iV Smart +. Temperatur förutsättningar för mätningar ändrades för att vara samma som i EN13141-7 dvs 7 ºC / 20 ºC (utomhus/inomhus)

Några definitioner

se Svensk Ventilation

  • Årstemperaturverkningsgrad anger det beräknade årsmedelvärdet av värmeåtervinnarens temperaturverkningsgrad. Det är denna verkningsgrad som ska användas för vidare analys av en byggnads energianvändning.
  • Årsenergiverkningsgrad anger hur mycket ventilationsaggregatet täcker av det termiska energibehovet som uppkommer av luftväxlingen som orsakas av aggregatet (inkluderar infiltration). Denna verkningsgrad kan inte användas för vidare beräkningar av en byggnads energianvändning. N

Några exempel på värmeåtervinning enligt EN 13141-8

iV Smart + keramisk regenerativvärmeväxlare:                  87 %.

Lunos Nexxt-K med korsströmsvärmeväxlare:                      62 %

Lunos Nexxt-G med motströmsvärmeväxlare:                       84 %

Ovan siffror på plattvärmväxlare ligger i linje med de som svensk ventilation hänvisar till 60-90% med högst för motströmsvärmeväxlare. Roterande värmeväxlare ligger i storleksordningen 80%.

Korsströmsväxlare används i FTX-aggregat, vanlig vid ventilation med värmeåtervinning
Figur korsströmsväxlare, Daniel Ryde, Wikipedia

Krav på ventilation med värmeåtervinning

Boverkets Byggregler BBR ställer inte något krav på värmeåtervinning. Regelverket är utformat för att vara teknikneutralt och istället utgå från kraven och på så sätt främja teknikutveckling. Ett av kraven är specifikt energianvändning vilket är satt så lågt att det normalt resulterar i ventilation med värmeåtervinning. Vid energiberäkningen tas utgångspunkt i värmekälla, ventilation, täthet i klimatskal, fönster, brukande ett normalt år (BEN), isolering osv…

Framtida krav på ventilation med värmeåtervinning

Troligen kommer det inga krav på värmeåtervinning i bostäder framgent. Däremot kommer Nära Noll Energi målet för bostäder som härrör från ett EU direktiv att få stort genomslag på värmeåtervinning i bostäder framöver. Med en metod satt för energiberäkningar där energianvändningen är central kommer det från myndighetshåll att vara möjligt att styra mer effektivt framöver.Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!