Ventilation – guide till bättre luft i bostaden

Dålig ventilation kan vara farligt för både hus och människa. Ofta är det enkelt att uppleva. Luften känns instängd eller tung att andas och det öppnas gärna ett fönster eller en dörr för att släppa in frisk luft. Andra tecken på brist av ventilation kan vara för hög luftfuktighet inomhus vilket syns i form av imma på insidan av fönster och att handdukar tar lång tid på sig att torka. Åtgärden är; bättre ventilation!

Ventilation med olika perspektiv

Svenska direktiv om ventilation utgår från följande:
Ventilationens syfte är, tillföra frisk luft och samtidigt föra bort fukt och dålig luft.

Kraven för ventilation är:
Uteluftsflödet ska lägst motsvara 0,35 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta.
Det är tillåtet att minska uteluftsflödet till lägst 0,10 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta när ingen är hemma, för att spara energi.

Ventilationens kvalitet kontrolleras:
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har funnits sedan 1991.
Protokollen sparas hos kommunens byggnadsnämnd.
En och tvåbostadshus med mekaniserad ventilation kontrolleras bara innan systemen tas i bruk. För flerbostadshus ska återkommande besiktning av ventilationen göras med 3-6 års intervall. Ansvaret ligger på ägaren.
Källa: www.boverket.se

Ventilation utan värmeåtervinning

Självdragsventilation

Ventilation med självdrag
Självdragsventilation

Självdragsventilation benämns ofta som S-ventilation. Detta var den vanligaste ventilationen i flerbostadshus och småhus fram till 1976. För att fungera med dagen krav på flöden så krävs det att huset förbrukar en hel del värmeenergi.

Kall utomhusluft tas in via antingen otätheter i huset eller via friskluftsventiler i bostadsrum. Den blandas sedan och värms upp av inomhusluften varpå den stiger och förs ut via ventilationskanaler som finns i kök, bad  och wc.

Denna typ av ventilation fungerar som bäst på vintern när det är skillnaden mellan inom- och utomhustemperaturen är stor. Den fungerar som sämst på sommaren när det är lika varmt inne som ute. Oavsett så är ventilationen svår att styra och reglera efter behov.

Som regel fungerar ventilationen väl i dessa byggnader fram till dess att renoveringar oavsiktligt stör den ursprungliga balansen i ventilationen. Detta kan ske genom att värmekällan byts och att man tilläggs isolerar (och då även tätar huset) för att hålla värmen inne.

Ventilation med självdrag kan också få hjälp av vind eller eldrivna fläktar för att suga ut luften. Detta kallas då förstärkt självdragsventilation.

Frånluftsventilation

Ventilation med frånluft
Frånluftsventilation

Ventilation som använder fläktar för att garantera rätt luftflöden kallas mekanisk ventilation. En sådan ventilation är mekanisk frånluftsventilation som benämns F-ventilation. F-ventilation använder en fläkt som suger ut luften ur huset från kök, bad  och wc. Luften kommer in via friskluftsventiler som ofta är placerade i eller i närheten till fönster. Fönsterventiler/spaltventiler sitter i fönster och väggventiler ofta ovanför i närheten till fönster.

Med F-ventilation är det lättare att garantera en fullgod ventilation i hela huset. Det kräver att det finns en väldimensionerad värmekälla som kan hantera att luft med minusgrader tillåts komma in i huset utan att boendekomforten blir lidande.

En variant på F-ventilation är FT-ventilation. Detta system har både fläktstyrda frånluftsflöde såväl som tilluftsflöden.

Ventilation med värmeåtervinning

Det finns även en vidareutveckling av FT-ventilationen, det vill säga system med fläktassisterade till och frånluftsflöden. Det heter FTX-ventilation, där bokstaven X står för värmeåtervinning.

Decentraliserad ventilation

Ventilationssytem med decentraliserad ventilation
Decentraliserad ventilation

Under 2000-talet har det skett en stor utveckling inom decentraliserad ventilation. Ventilationsenheterna som placeras i ytterväggarna med varsin effektiv fläkt, vanligen i kombination med en keramisk värmeväxlare. Denna värmeväxlare arbetar med så kallad regenerativ värmeåtervinning. Som regel finns det en ventilationsenhet i varje rum men i större rum kan det behövas mer än en.

Man installerar helt enkelt så många som behövs för att uppnå det luftombyte som räcker eller krävs (minst en per rum) beroende på om det är renovering eller nybyggnad.

Principen är precis densamma, kontrollerade till och frånluftsflöden med värmeåtervinning, men helt utan rördragning, läs mer om decentraliserad ventilation.

FTX-system

FTX-aggregat
FTX-system

Dessa kanalbaserade system började utvecklas på 70-80 talet. Ett ftx-aggregat placeras centralt i huset och ansluts till samtliga rum med kanaler. Tilluft till sovrum och vardagsrum och frånluft från kök och badrum. I aggregaten värmeåtervinns värmen inne från huset och luften filtreras. FTX-aggregaten har utvecklas mycket och idag har de flesta en värmeåtervinning på mellan 80-90%. På senare tid har mer fokus lagts på energiförbrukningen och ett FTX-system med kanaler drar i sammanhanget mer energi/ström då det måste transportera luften i långa kanaler.

Värmeåtervinning med frånluftsfläkt

Väremåtervinning ofta kopplat mot en värmepump
Frånluftsventilation med värmeåtervinning

FX-ventilation är en av de vanligare formerna av ventilation som byggs in i moderna småhus och flerbostäder. Man sparar energi genom värmeåtervinningen, men förlorar också energi på att huset tillförs kall luft direkt utifrån utan att denna värms upp först.

Ventilation av denna typen är en vidareutveckling av F-ventilationen. Istället för att bara suga ut den varma inomhusluften väljer man att återvinna denna genom en värmeväxlare. Detta kallas FX-ventilation.

Värmeåtervinningen i ventilationen återför värmeenergin till ett vattenburet värmesystem som sedan tillsammans med eltillskott står för uppvärmningen.  

Olika sätt att förbättra ventilationen

Värmeförflyttare

Värmeförflyttaren cirkulerar luften och används primärt till att jämna ut temperaturen i bostaden. Samtidigt kan det vara en bra lösning att förbättra ventilationen om ett specifikt rum får sämre luft under kortare perioder tex ett mötesrum

Värmeförflyttare för bättre luftcirkulation i bostad eller på kontoret
Princip värmeförflyttare

Våtrumsventilation

Finns inget centralt ventilationssystem har våtrummet normalt ett självdrag eller en frånluftsfläkt. Frånluftsfläkten “kallas” normalt för badrumsfläkt. Badrumsfläkt är ett brett begrepp, läs vår lilla guide kring badrumsfläktar.

Badrumsfläkt typ Pax eller Fresh men med radialfläkt för ventilation i wc/dusch och badrum
Princip badrumsfläkt

Vad avgör valet av ventilation?

Ny ventilation i ett äldre hus

Ofta när det vidtagits renoveringsåtgärder så blir en oönskad bieffekt ofta att den befintliga ventilationen fungerar sämre än den gjort tidigare.

Några exempel på åtgärder som hämmar ventilationen:

  • Byte av gamla otäta fönster mot nya täta fönster – mindre frisk luft kommer in
  • Tilläggsisolering av vind – gammal varm luft hindras från att flöda ut
  • Nytt värmesystem – ger inte samma överflöd av värme och gör huset kallt och dragit
  • Huset har blivit tätare och varmare – men radonhalten i luften har också ökat

Vilken ventilation som är bäst beror på olika faktorer:

  • Behov – räcker en liten insats eller behövs det kraftsatsas
  • Budget -olika system kostar olika och skiljer mycket i vad de kostar att installera
  • Personliga preferenser – ska det se ut som det alltid gjort eller är ingrepp i byggnaden okej
  • Behöver man ta särskild hänsyn till ljudkänslighet, eller allergier

Ventilation genom att öppna fönstren

Ska man vara krass kan man säga att enklaste sättet att byta ut luft är att öppna fönstren. Denna lösning är enkel men har också en rad nackdelar. Förutom att släppa in kall luft är det också risk att oinbjudna gäster kommer in, insekter, pollen, damm och kanske i värsta fall, tjuvar.

I många fall så är kanske den nyligen gjorda tilläggsisoleringen ett ogjort arbete eftersom man måste öppna fönster och ventiler i motsvarande grad som huset tidigare var otätt.

Ventilation genom husets befintliga fläktar

Det finns mellanting, det kan vara enkel aktiv mekanisk ventilation i badrummen genom en liten fläkt, eller att låta köksfläkten stå igång. Detta fungerar, luften blir bättre. Men det har också en mycket negativ inverkan på uppvärmningsekonomin. Någon typ av ventilationssystem med värmeåtervinning är att rekommendera.

Planlösning viktigt vid val av ventilation

Husets planlösning har stor betydelse för vilket system som är enklast att montera. Har huset flera våningar och källare så är ventilation genom rörkanaler till ett centralt FTX-aggregat kanske en svår lösning. Inte många tänker på hur många meter rör som måste dras för att till- och frånluftsventilerna ska hamna på rätt ställen i huset.

Har man däremot ett enplanshus med vind, så kan det bli betydligt lättare att installera denna typ av ventilation och ingreppet blir i stort sett osynligt. Detta är dock en totallösning, det vill säga att det är en onödig åtgärd om man bara behöver en förbättring i den befintliga ventilationen.

“Omöjliga” hus

Har man ett hus med små eller inga möjligheter att dra ventilationskanaler kan ett decentraliserat ventilationssystem vara lösningen. I ett sådant kan man separera ventilationen inom olika delar av en byggnad så att varje del får en egen ventilationslösning. Detta är enklare att installera och behåller också brandcellerna intakta.

Ventilation av denna typ är också ett smart val när man byggt till och den nya delen inte omfattas av den gamla ventilationen.

Detta är ett av få alternativ som också tillåter att man förbättrar eller förstärker husets befintliga ventilation – men som ändå erbjuder värmeåtervinning.

Ventilation i nya hus

Vid nyproduktion används som regel inte självdragsventilation eller ren frånluftsventilation. Vilken typ av fastighet påverkar mycket.

Hus/villor

I enfamiljsbostäder (ofta mindre till storleken) är frånluftsvärmepump en lösning som ofta används som en billig lösning som kombinerar ventilation och värme. I större hus/villor är alternativet ofta en värmepump luft/vatten eller vatten/vatten med en decentraliserad- eller ftx-ventilationslösning. Är värmekällan fjärrvärme blir ventilation normalt samma som med värmepump.

Flerbostadshus

I flerbostadshus kommer ofta fler dimensioner in kring byggsystem , brandregler och optimera boendeytan. På sätt och vis blir alternativen de samma som för villa/hus men frånluft med värmeåtervinning används ibland. Fjärrvärme är generellt vanligare och frånluftsvärmepump svår/dyr att använda i små lägenheter.

Varför är ventilation viktigt

Ventilationens betydelse för inomhusklimatet

Det finns många saker att fundera på vid val av  ventilation.

Misstänker man att graden av ventilation är för dålig i bostaden så finns det hjälp att få från antingen en ventilationsfirma eller OVK-kontrollant. De kan mäta både luftflöden och luftfuktighet, men även koncentrationen av dålig luft och ge råd på lämpliga åtgärder.

Att ha bra luft i sin bostad är viktigt för hälsan, både människan och husets. Det är även så att direkt farliga ämnen så som exempelvis radongas från väggar och grund har mycket lättare att uppnå otillåtna värden om luften står still.

Idag så styr ventilationen inte längre bara luftflöden, utan i viss utsträckning så styr den också inomhustemperaturen. Den ökar känslan av komfort genom att luften värms på vägen in så att kalldrag undviks. På sommaren kan den hjälpa till att hålla inomhustemperaturen nere.

Upplevelsen av luften

Vissa ventilationssystem låter mer än andra, andra syns mer. Den ventilation som var en bra lösning för en, behöver inte vara det bästa valet för en annan.

Det kan ibland kvitta hur bra ventilationen är; om ny ventilation blir en förändring som upplevs som påtvingad eller negativ, är det lätt att den ändå inte upplevs som ett mervärde i hemmet.

Vissa känner sig mer bekväma med en ständingt surrande ventilation eftersom de då vet att luften har en bra och ren kvalitet och att den aktivt byts ut.

Andra känner att de tycker det är friskt med öppna fönster och dörren på vid gavel och känner att detta luftombytet passar dem bäst.

Ett tips är därför att fråga vänner och bekanta vilken ventilation de har och i bästa fall få göra ett “studiebesök”. Detta är ett bra komplement till att försöka läsa sig till det bästa alternativet enligt Google.

Ventilationens betydelse för luften

Oavsett så bör man ta sig en aktiv funderare på vad man man faktiskt andas in och till vilket pris man bör ha frisk och bra luft. Detta är inte något subjektivt, utan rent objektivt – mätbart.

 För det finns faktiskt mätbara gränser för när ett tätt hus blir för fuktigt för att byggnaden ska må bra.

Och det finns mätvärden som säger när luftombytet faktiskt är för dåligt för att vara bra för att människan ska må bra.

Att ta hand om sin andningsluft är att ta hand om sig själv, helt enkelt. Genom bättre ventilation!

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!