En liten guide om ventilationssystem

Energy Building ventilerar sin åsikt om olika ventilationssystem

Ventilation är en intressant företeelse. Gör den vad den ska så märker vi inte av den. Däremot så märker vi direkt om vi kommer in i ett rum med dålig luft. Idag är bra luft en regelrätt hälsofråga. Vid nybyggnation ställer Boverket krav på luftombyte genom någon typ av ventilationssystem:

“Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per kvm golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används.
I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen.
Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per kvm golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per kvm golvarean då någon vistas där.”

Utdrag ur BBR – 6:251 Ventilationsflöde

Ventilationssystem

I nya byggnader är det idag nästintill självklart att använda mekanisk ventilation, dvs fläktar som får luften att cirkulera och bytas ut. Utöver regelverket kring luftomsättning påverkar även kraven på energiförbrukning vilket normalt kräver ett ventilationssystem med värmeåtervinning ofta relaterat till som FTX-ventilation.

I äldre byggnader som byggts med självdragsventilation kan efter åtgärder så som tilläggsisolering, byte av värmesystem eller fönster luften plötsligt bli sämre. Husets ventilation har förändrats (normalt med lägre energiförbrukning) med dålig luft, fukt eller höga värde av Radon i huset som problem.

Undertryck eller balanserad ventilation

Vi tänkte gå igenom vilka huvudalternativ man kan välja på om man står inför beslutet att välja ventilationssystem till ett nytt hus, eller till ett gammalt, och vad som talar för och emot respektive sätt att ventilera. Generellt finns det två typer av ventilationssystem:

  • som bygger ett undertryck från självdrag eller frånluft system med undertryck
  • balanserad ventilation som med hjälp av fläktar arbetar för att hålla ventilationen i balans med ett mycket litet undertyck inomhus


Självdragsventilation

Ventilationssystem med självdrag
Självdragsventilation

Luftväxling som drivs av temperaturskillnader i bostaden. För hundra år sedan fanns det inte mekanisk ventilation, men man var medveten om att friska hus och människor krävde luftombyte. Man gjorde därför avsiktligt hål genom väggarna i nästan varje rum så att luften kunde flöda in där och ut genom luftkanaler via badrum och spis. I vissa fall hade dessa väggkanaler en lucka, i andra fall inte.

Detta är självdragsventilation, som ofta kombineras av ofrivillig ventilation (otätheter i klimatskalet) samt att den varma skorstenskanalen värmer upp frånluftskanaler som driver självdragsventilationen (skorstensventilation). Även om det är ovanligt med nybyggnation med självdragsventilation är det ett mycket vanligt ventilationssystem. För att ventilationen skall fungera behöver det fungera med ett system tänk.

+

Fördelar: Fungerar utan eget tillskott av energi, inga rörliga delar, kallas därför ibland för naturlig ventilation. Lätt att göra ventilöppningar i väggar och/eller fönster. Billigt och helt tyst. Välkänd princip som kräver väldigt lite av innehavaren.

Nackdelar: Kräver skillnad i lufttemperaturen för att fungera – detta gör att det fungerar bra på vintern med kall luft som kommer in och stiger upp och sedan ut, men fungerar eventuellt inte alls sommartid. Hus mister skorstenseffekten när de byter värmekälla. Risk för stillastående luft i vissa delar av byggnaden och därmed ökar risken för både mögel och ökad radonhalter om det finns blåbetong i väggarna. Går inte att filtrera luften som kommer in. Självdragsventilationen kan omintetgöras helt av renoveringsåtgärder så som tilläggsisolering, byte av värmekälla eller fönsterbyten. Konsekvensen är att många badrum behöver en frånluftsfläkt för att få tillbaks funktionen. Vår Silveno EC är en frånluftsfläkt som används mycket i Tyskland för just detta.


Frånluftsventilation

Ventilationssystem med frånluft
Frånluftsventilation

Frånluftsventilation (F) idag ofta med värmeåtervinning mot vätska (X)
För 30-40 år sedan var ren frånluftsventilation vanligt . Frånluftsventilation fungerar med en fläkt som via rörkanaler suger ut luften ur huset. Ny luft kommer in genom väggkanaler eller via fönsterventiler. Man kan säga att det är självdragsventilation med en turbo. Idag sätts normalt en värmepump (frånluftsvärmepump) eller ett värmeåtervinningsaggregat på frånluften .

+

Fördelar: Lätt att installera med få ingrepp i huset och med befintliga tilluftskanaler. Viss möjlighet att styra ventilationen. Fungerar vinter som sommar och bäst i milt klimat. Tillägg med värmeåtervinning eller frånluftsvärmepump gör att det går att utvinna värme som annars går till spillo.

Nackdelar: Kräver specialistfirma för prospektering och installation. Kan förvärra radonproblematik så att radon gränsvärde överstigs eftersom det är svårt att styra var luften kommer och ett undertryck lätt skapas. Har en hög energiförbrukning då det inte uppgraderats. Kalldrag från tilluftskanaler och fönster samt och ljudproblem från utsida är de negativa som ofta framförs kring inomhuskomforten.


FTX-system

Ventilationssystem med FTX-aggregat
FTX-system

Mekanisk frånluft (F) tilluft (T) med värmeåtervinning (X).
Ett centralt ventilationsaggregat som suger in luft utifrån via filter, vidare in i någon typ av värmeväxlare (roterande, platt eller motströmsvärmeväxlare) där luften värms upp. För att sedan via kanalsystem fördelas ut på olika ställen i huset. Samtidigt som luften sugs ut via kanalsystem från andra ställen, via ett filter, går igenom värmeväxlaren som återvinner värmen, och luften blåses sedan ut. Vid kallare väderlek kan inkommande luft förvärmas när den lämnat värmeväxlaren för att uppnå önskad temperatur.

+

Fördelar: Stor luftomsättningskapacitet, autonomt då man ställer in det vid installationen och sen sköter det sig själv. Ett ventilationsaggregat kan kombineras med kyl- eller värmeaggregat. Luften går att filtrera helt enligt önskemål filtrerad och kan ventilera från en liten bostad till en stora byggnader. Ventilationssystemet fungerar oberoende av värmesystemet, frånsett om ett kyl eller värmeelement är integrerat.

Nackdelar: Kanaldragningen och installation kan bli komplicerad och kostnadskrävande, kräver ofta specialiserad firma. Påverkar eller inverkar både på boyta och planlösning/arkitektur. Svårt att efterinstallera i flervåningshus och andra ROT-projekt. Filterbyte och kanalrengöring kostar samt kräver serviceföretag, relativt alternativen en högre strömförbrukning i fläktarna. Ej lätt att justera för den boende. I flerbostadshus måste brandcellerna separeras med dyra och servicekrävande brandspjäll. Problematik med spridning av ljud och lukt om roterande värmeväxlare används i flerbostadshus. Problematik med kondensbildning vid kalt klimat.

Decentraliserad ventilation

Ventilationssytem med decentraliserad ventilation
Decentraliserad ventilation

Detta är mekanisk ventilation som placeras i ytterväggarna, där väggkanalerna i självdragsventilationen brukade finnas förr. Det vill säga ytterväggskanaler som får varsin liten men effektiv fläkt, vanligen i kombination med en keramisk värmeväxlare. Denna värmeväxlare arbetar med så kallad regenerativ värmeåtervinning. Som regel finns det en ventilationsenhet i varje rum men i större rum kan det finnas fler än en.

Man installerar helt enkelt så många som behövs för att uppnå det luftombyte som räcker eller krävs (minst en per rum) beroende på om det är renovering eller nybyggnad. Principen är precis densamma, kontrollerade till och frånluftsflöden med värmeåtervinning, men helt utan rördragning, läs mer om decentraliserad ventilation.

iv Smart + lösning istället för Lunos e2 med Silvento som frånluftsfläkt
Systemlösning lägenhet på 73 m³

+

Fördelar: Okomplicerat. Lätt att planera för arkitekt/innehavare och lätt att montera för vilken byggfirma som helst vilket ger avsevärt lägre installationskostnad. Ingen extern servicepersonal krävs. Extremt strömsnålt. Ger innehavaren möjlighet att enkelt styra ventilationen på olika sätt i olika delar av huset samtidigt. Kräver inga brandcellsgenomföringar. Möjliggör ventilering av utvalda delar av en byggnad. Ger balanserad ventilation. God värmeåtervinningsförmåga och låga driftkostnader.

Nackdelar: Har svårt att ventilera större lokaler för kommersiellt bruk. Kräver hål i ytterväggar. Har normalt inte samma överkapacitet som ett FTX-system. Normalt inget problem när bostaden är i balans men om bostaden betong skall torkas ut innan inflyttning. Om yttervägg saknas till rum eller badrum måste dessa ventileras med frånluftsenhet utan återvinning av värme. Kräver att all uppvärmning görs av bostadens värmesystem, då dessa små enheter bara har värmeåtervinning och aldrig tillför värme.

Hur ser framtiden ut för olika ventialtionssystem

Självdragsventilationen har förmodligen gjort sitt rent kommersiellt sett. Och frånluftsventilation med värmeåtervinning kommer troligtvis inte klara kommande skärpningar av energireglerna för nya byggnader, åtminstone inte med dagens tillgängliga teknik. Här kan andra typer teknikutvecklingar komma att spela roll, bland annat värmeåtervinning från avloppsvatten, eller tillskott från solpaneler och solfångare.

En sak är säker, husen kommer bara bli tätare och bättre isolerade och sakta men säkert gå mot passivhusstandard (läs om passivhus). Detta i sin tur kommer förändra utvecklingen av och kraven på värmesystemet, men det gör också att ventilationen kommer bli viktigare än någonsin.

Från att inte funnits alls för tio år sedan har marknaden för decentraliserad ventilation formligen exploderat. Detta beror främst på att tekniknivån för små ventilationsenheter med värmeåtervinning gått från möjlig till tillgänglig men också att det även innan detta fanns ett vakuum inom ventilationsvärlden vare sig man tänkte på det eller inte. Drivande för utvecklingen är inte att värmeåtervinningen eller energiförbrukningen är bättre än eller billigare än ett FTX-system (Energiförbrukningen är lägre värmeåtervinningen i paritet). Utan att mycket blir enklare och totalkostnaden mycket lägre.

En syrerik sammanfattning av ventilationssystem

Generellt passar FTX-system passar bäst i större byggnader och decentraliserat ventilationssystem passar bäst i bostäder. Det som avgör vilket man väljer är byggnadens särdrag och utformning, kundens önskan, vikten av energiklassning eller hur lätt det är att bygga in med mera.

Oavsett om man väljer ett ftx-system eller decentraliserad ventilation så är målet det samma. Ett mekaniskt ventilationssystem som återvinner värme. Utan att för den delen diktera vilken värmekälla det är – säkerställs att kraven på ventilationen uppfylls och skapar ett bra inomhusklimat med balanserad ventilationslösning.

Vi hoppas att vi har berört det kända och belyst det lite mer okända med denna lilla guide. I nedan material beskrivs ett bostadsutvecklingsprojekt och ett off-grid projekt.

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!