Hur fungerar decentraliserad ventilation?

Så här fungerar vår decentraliserade ventilation:

Istället för ett centralt system och dess kanaler, så har ett decentralt system en uppsättning av små fläktenheter, som vanligtvis placeras i ytterväggarna.

Ventilationsenheterna som används faller under någon av de två kategorierna:

Tillämpning av decentraliserad ventilation i toalett, badrum samt tvättstugor/funktionsutrymmen:

  • Toaletter genom närvarostyrd frånluftsfläkt där man kan välja flöde, eftergångstid, intervall mm – ventilation efter behov
  • Badrum genom fukt och närvarostyrd ventilationsenhet med eller utan värmeåtervinning – ventilation efter behov
  • Tvättstugor genom fukt och närvarostyrd ventilationsenhet med eller utan värmeåtervinning – ventilation efter behov

Dessa områden har alltså egna anpassade enheter som säkerställer ventilationen som respektive område kräver.

Tillämpning av decentraliserad ventilation gällande övriga rum:

Vanligtvis två samarbetande iV Smart+ för varje 25-30:e kvadratmeter.

Ventilationsflöde enligt BBR

Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 golvarea. (1,26 m3/H/M2)

Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används.

I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen.
Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per M2 golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m2 golvarean då någon vistas där.

BFS 2017:5 – BBR 25

Uppskatta ventilationsbehovet i en bostad för decentraliserad ventilation

iv Smart + lösning istället för Lunos e2 med Silvento som frånluftsfläkt
Systemlösning lägenhet på 73 m³

Exempel: Totalyta i lägenheten är 73 kvm . 3 par täcker 75-90 kvadratmeter och utöver det finns en badrumsfläkt för att ta bort primärt fukt.

Samtliga bostadsutrymmen får värmeåtervinnande fläktenheter med förutsättning att dörrar har luftspalt eller är tröskelfria. Om man på grund av ljud eller brandklassning har tätare dörrar så löses detta genom att utrymmet innanför får ett eget par. Behovet av brandspjäll försvinner helt.

iV Smart+ basenheten, ger en balanserad ventilation med ett visst undertryck. Dessa har en värmeåtervinningsförmåga på 87 % enligt EN 13141-8. Vid drift av frånluftsventilation ökar tilluften via iV Smart+. Detta i sin tur påverkar bostadens totala värmeåtervinningsgrad när så sker.

Läs mer om system för decentraliserad ventilation i vår broschyr:

  • Referensobjekt från hela landet; flerbostadshus, moduler och villor
  • Underlag för klimattester, värmeåtervinning och systemvarianter
  • Ventilationsenheterna och deras tillbehör vad gäller styrning och styling

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!