Radon i hus? Så får du bort radonet och säkrar din hälsa

Radon i hus? Så får du bort radonet och säkrar din hälsa

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas vars förekomst ökar risken för lungcancer. Radonsanering sker på olika sätt beroende på radonkällan. Men hur vet man om det finns Radon i hus? Vi går igenom hur du går tillväga.

Radon i hus, vad är det?

 • en ädelgas, d v s en gas som ogärna förenar sig med andra ämnen.
 • en gas som uppkommer som ett sönderfallssteg när uran-238 sönderfaller
 • är som gas svår att stänga ute eller inne och finns därför nästan överallt i mer eller mindre påvisbara mängder.
 • en luktfri och osynlig gas
 • är radioaktivt, d v s sänder ut strålning samtidigt som det sönderfaller till andra ämnen
 • bildar när den sönderfaller Radondöttrarna, som också är radioaktiva men de är inte gasformiga utan fasta partiklar.
 • är vattenlösligt och kan därför följa med i vattendrag och vattenledningar ganska lång väg.

Varifrån kommer radonet i huset?

Marken

Radon från marken dvs “markradon”  är den vanligaste orsaken till radon i hus med förhöjda radonhalter i inomhusluften. I marken har luften höga radonhalter 5000 till 2000000 Bq/m³ samtidigt som det låter mycket är mängden luft begränsad.

I ett hus eftersträvas alltid ett litet undertryck för att unvika att fukt går ut i byggnadskonstruktionen. Undertrycket gör att det sugs in luft från utsidan, finns det sprickor och hål mot marken ökar risken att markluft kommer in. Utöver byggnaden så påverkar porositeten i marken vilket gör att tex grusåsar är högriskområde. Även om ett område är lågrisk så betyder det inte ingen risk!

Byggnadsmaterialet

Blågrå lättbetong är det byggnadsmaterialet som normalt skapar förhöjda radonhalter, normalt kallad blåbetong. Blåbetong som producerades i stora volymer under 50- och 60-talet fram till problemen med radon uppdagades och produktionen slutade 1975. Framför allt användes blåbetong till väggarna men även bjälklag och i bland ren utfyllnad. Läs mer i vårt inlägg om blåbetong.

Hushållsvattnet

Främst i hus med egen borrad brunn i marker med uranförande berggrund eller jordarter.

Vad är farligt med radon i hus

Radon bildas när det radioaktiva grundämnet Radium (sönderfallsprocessen börjar med Uran-238 och slutar med bly, där Radium, och radon är steg i den processen) sönderfaller. Radon i sig är inte farligt utan en ädelgas. Det är när radon i sig sönderfaller som de hälsofarliga produkterna bildas i form av skadlig joniserande strålning. Dessa kallas radondöttrar och är positivt laddade metaljoner.

Radondöttrarna fäster sig vid rök och dammpartiklar som sedan fastnar i lungorna när de andas in. Sönderfallet från radondöttrarna i lungorna orsakar skador och ökar risken för lungcancer.

Upp till 14% av alla lungcancerfall globalt sett kan ha radon som en riskhöjande faktor. I Sverige beräknas 500 människor drabbas av radonrelaterad lungcancer varje år.

Det bör dock understrykas att risken att drabbas av denna typ av cancer från radon är liten, för människor som inte utsätts för miljö med tobaksrök, s.k. aldrig rökare. De som drabbas är framför allt rökare, före detta rökare samt passiva rökare.

I Sverige beräknas 300 000 – 400 000 bostäder ha förhöjda värden av radon vilket gör det till ett prioriterat åtgärdsområde för folkhälsan.

Orolig för radon i huset?

Börja med att gå in på kommunens hemsida och sök på ”radon”. Kommunerna har ålagts att erbjuda information om radon i allmänhet och om förekomst av markradon. Är halterna av radon höga i marken eller vattnet så kan det vara en god idé att genomföra en radonmätning. Från marken tar sig radonet in i byggnaden via poröst grundmaterial, otätheter runt rör, via avloppsystem mm.

Hög halter av radon i vattnet kan förekomma med egen brunn/borra. Levereras vatten av en kommersiell aktör som tex ett kommunalt vattenverk är de skyldiga att uppfylla livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten (att dricka radonhaltigt vatten bedöms inte utgöra någon större hälsorisk)

Lättbetong kan också innehålla radon. Vanligast är blåbetong som var ett vanligt byggmaterial under mitten av 1900-talet. Det innehöll uranhaltigt alunskiffer. Är huset byggt med innerväggar, ytterväggar eller bjälklag i lättbetong innan 1980 finns all anledning att göra en radonmätning.

Radon i huset? Gör en radonmätning!

Radonmätning utförs så att ett årsmedelvärde kan anges. Vid mätningen bör Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning “Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning” följas. Så här ser processen ut:

 1. Beställer radonmätarna (mätdosor) tex via kommunens miljökontor eller direkt från ett ackrediterat mätlaboratorium.
 2. Dosorna levereras med posten och du placerar ut dem enligt anvisningarna i minst två rum. I enrumslägenhet placeras två dosor i samma rum. Mätningen görs under “eldningssäsongen”.
 3. När mättiden är slut skickar du tillbaka radonmätarna till mätfirman, tillsammans med ett protokoll som du fyllt i.
 4. Efter några veckor får du mätresultaten
Radon i hus påvisas genom en radonmätning under eldningsperioden
Radonmätning under året

När radonmätarna (mätdosor, radonpuckar, mätpuckar eller spårfilmsdosor) legat ute under minst två månader och analyserats, finns ett svar om hur mycket radon det finns i huset. Över eller under riktvärdet på 200 Bq/m³, läs mer Radon gränsvärde.

Är förekomsten av radon över 200 Bq/m³ är det att rekommendera att ta hjälp av någon med dokumenterad kompetens avseende radonsanering för att lokalisera var radonet kommer ifrån samt lämpliga åtgärder för att minska radonförekomsten på ett kostnadseffektivt sätt. Dokument som visar var källan är samt underlaget för åtgärder är två handlingar som behövs om radonbidrag för radonsanering skall sökas hos länsstyrelsen.

Lita inte på gamla radonmätningar

”Har man en gång gjort en radonmätning och fått godkända värden betyder detta tyvärr inte att man aldrig behöver kontrollera det igen.

Ändrar man något i bostaden, exempelvis byter från pelletspanna till fjärrvärme, sätter in tätare fönster eller tilläggsisolerar, så kan detta öka förekomsten av radon. Det kan vara att självdraget påverkats när man i sin iver att spara värme och ha ett tätt hus också gjort det svårt för radonet att ventileras ut.

Därför kan det vara en god idé att efter sådana åtgärder alltid göra en ny kontrollmätning” Mathias Linsved Radonsanerare Corvara

Hur ett befintligt hus kan bli radonfälla

Hur ett befintligt hus kan bli radonfälla

”Många tänker inte på att när de renoverar för att få ett tätare och mer värmebesparande hus, ofta med självdragsventilation, så tillåter man inte ny luft komma in. När sedan frånluftsfläktar i badrum och kök är igång så innebär detta att skillnaden mellan tryckförhållandet ute och inne i praktiken förvandlar huset till en radonsug.

Det är inte ovanligt att detta fenomen uppstår när ett hus byter ägare och renoveringsåtgärder görs samtidigt som det lagas mer mat och duschas oftare än det gjorts tidigare”. Mathias Linsved Radonsanerare Corvara

Få bort radonet i huset

Det finns Radon överallt. Radonet går inte att få bort utan det handlar om att ha en bra nivå. Är radonnivån i huset över 200 Bq/m³ kommer det att behöva göras åtgärder. Radon från marken, dvs markradon handlar mycket om att stoppa radongasen från att komma in. Detta genom att täta sprickor, sätta en radonsug eller radonbrunn som gör att radongasen tar en annan väg än in i huset. Kommer radonet från Blåbetong är lösningen ofta att ventilera bort radonet. Läs mer – Ventilation en snabbguide till bättre luft i bostaden