Radon – gränsvärde för småhusägare

Radon – gränsvärde för småhusägare

I Sverige har vi ett radon gränsvärde på 200 Bq/m³ (bequerel), vid nyproduktion. Gränsvärdet återfinns i Boverkets byggregler BBR. För befintliga bostäder och lokaler är det Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus som styr med ett riktvärde på 200 Bq/m³.

Regelverk

Strålskyddsmyndigheten har som samordnande myndighet tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning och Swedac tagit fram en Nationell handlingsplan för radon. En handlingsplan som syftar till att uppnå positiva effekter för folkhälsan. Handlingsplanen presenterades i mars 2018.

Satta gränsvärden och riktvärde för Radon

Vid uppförande av nya byggnader gäller Boverkets radon gränsvärde på 200 Bq/m³, för utrymmen där man vistas mer än tillfälligt. Kommunen har möjlighet att kräva att mätning av radonhalt ingår i kontrollplanen.

Folkhälsomyndigheten anger i sina allmänna råd om radon inomhus, som utgår ifrån miljöbalken, ett riktvärde på 200 Bq/m³. Dessa allmänna råd gäller för bostäder och lokaler för allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt. Folkhälsomyndigheten bedömer i sina allmänna råd att om årsmedelvärdet för radonhalten överstiger riktvärdet utgör exponeringen en olägenhet för människors hälsa

Livsmedelsverket har ett gränsvärde för otjänligt dricksvatten på 1000 Bq/l

För arbetsmiljön gäller Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde på 200 Bq/m3.

Strålskyddsförordningen (2018:506)

3 kap optimering, 6 § Referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeterluft inomhus i bostäder, lokaler som allmänheten har tillträde till och på arbetsplatser, uttryckt som årlig genomsnittlig aktivitetskoncentration

Referensnivån uppfyller strålskyddsdirektivets nivåkrav på max 300 Bq/m³. WHO publicerade 2009 en radonhandbok med ett rekommenderat radongränsvärde satt till 100 Bq/m³ men om det praktisk svårt att uppnå det gränsvärdet för radon föreslås att 300 Bq/m³, inte bör överskridas.

Strålskyddslag (2018:396)

3 kap. Grundläggande bestämmelser om skydd mot joniserande

6 § I fråga om lokaler som allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt

Gränsvärde Radon– hur mycket radon är mycket

Exempel på olika nivåer av radonhalt i luft:

  • Radonhalten över havet i Antarktis är ca 0,1 Bq/m3.
  • Radonhalten över stora hav är vanligen ca 1 Bq/ m³.
  • Radonhalten över öppen mark är normalt mellan 10 och 100 Bq/ m³.
  • Radonhalten inomhus i Skandinavien är 30–200 Bq/m³ (globalt medelvärde cirka 40 Bq/ m³).
  • enstaka platser har man utomhus uppmätt radonhalter uppåt 1 000 Bq/ m³.
  • i källare och grottor kan ofta vara uppåt 3 000–30 000 Bq/m³.
  • I oventilerade hälsogrottorna i Bad Gastein är radonhalten cirka 100 000 Bq/m³.
  • I oventilerade urangruvor kan man uppmäta radonhalter på 1 000 000 Bq/ m³.

Mål för radon gränsvärde

Målet för den Nationella handlingsplanen för radon som presenterades i mars 2018 är att minska befolkningens exponering av radon. Samtliga involverade myndigheter hade handlingsplanen på remiss. I handlingsplanen hänvisas till ett gränsvärde för radon eller radon riktvärde på 200 Bq/m³. Radongränsvärdet på 200 Bq/m³, uppfyller Eu direktiv och WHOs krav. I kombination med att det står 200 Bq/m³, i den nya strålskyddsförordningen kan 200 Bq/m³ sägas vara Sveriges gränsvärde för radon under överskådlig tid. En rimlig gissning är att det nu införda radonbidraget är en morot för att uppfylla 200 Bq/m³ och att kravet på uppfyllande kommer att öka successivt.

Läs mer